"Leiko Ikemura. Mezame"

ShugoArts, Tokyo, Japan

10. 10. 2009 - 21. 11. 2009

Leiko Ikemura. mezame. Shugoarts Gallery, Tokyo 2009| Leiko Ikemura, Photo: Shigeo Muto, TokyoInstallation photos:
Leiko Ikemura. mezame. ShugoArts, 2009 Leiko Ikemura, Photo: S. Muto, Tokyo

Leiko Ikemura. mezame. ShugoArts, 2009 Leiko Ikemura, Photo: S. Muto, Tokyo

Leiko Ikemura. mezame. ShugoArts, 2009 Leiko Ikemura, Photo: S. Muto, Tokyo

Leiko Ikemura. mezame. ShugoArts, 2009 Leiko Ikemura, Photo: S. Muto, Tokyo

Leiko Ikemura. mezame. ShugoArts, 2009 Leiko Ikemura, Photo: S. Muto, Tokyo

Leiko Ikemura. mezame. ShugoArts, 2009 Leiko Ikemura, Photo: S. Muto, Tokyo

Leiko Ikemura. mezame. ShugoArts, 2009 Leiko Ikemura, Photo: S. Muto, Tokyo

Leiko Ikemura. mezame. ShugoArts, 2009 Leiko Ikemura, Photo: S. Muto, Tokyo

Leiko Ikemura. mezame. ShugoArts, 2009 Leiko Ikemura, Photo: S. Muto, Tokyo

Leiko Ikemura. mezame. ShugoArts, 2009 Leiko Ikemura, Photo: S. Muto, Tokyo

Leiko Ikemura. mezame. ShugoArts, 2009 Leiko Ikemura, Photo: S. Muto, Tokyo

Leiko Ikemura. mezame. ShugoArts, 2009 Leiko Ikemura, Photo: S. Muto, Tokyo