"Images of women in Japanese Contemporary Art 1930ís - 90ís"

Shoto Museum, Tokyo, Japan

10. 12. 1996 - 02. 02. 1997Artists: Katsura Funakoshi, Noritoshi Hirakawa, Leiko Ikemura, Naofumi Maruyama, Mitsuko Miwa, Yasumasa Morimura, a. o.Shoto Museum of Art
2-14-14 Shoto, Shibuya-ku
Tokyo 150-0046
Japan
TEL +81(3)3465-9421
FAX +81(3)3460-6366

www.shoto-museum.jp/04_guide/index.html