"The ShugoArts Show"

ShugoArts, Tokyo, Japan

March 19. Tue – April 13. Sat, 2013

Leiko Ikemura at ShugoArts © Leiko Ikemura & ShugoArts
Artists: Masaya CHIBA, Yukio FUJIMOTO, Carsten HÖLLER, Mitsuhiro IKEDA, Leiko IKEMURA, IKEZAKI Takuya, Teppei KANEUJI, Shinichiro KANO, Masato KOBAYASHI, Aki KONDO, LEE Kit, Naofumi MARUYAMA, Boris MIKHAILOV, Ritsue MISHIMA, MORIMURA Yasumasa, Takuma NAKAHIRA, Ylva OGLAND, TAGUCHI Kazuna, Shigeo TOYA, Tomoko YONEDA


ShugoArts
5th floor, 1-3-2, Kiyosumi, Koto-ku
Tokyo 135-0024
tel: 03-5621-6434
fax: 03-5621-6435
email: info@shugoarts.com
shugoarts.com/artists/leiko-ikemura/