"When The Body Becomes Art"

Itabashi Art Museum, Tokio, Japan

09. 04. 1994 - 29. 05. 1994

|Haare-9, Photography, Leiko Ikemura|Haare-10, Photography, Leiko Ikemura|Haare-20, Photography, Leiko Ikemura
Participating artists:
Yoshihara Jiro, Fukuzawa Ichiro, Furusawa Iwami, Bito Yutaka, Yamasita Kikuji, Shiraki Shochi, Ikeda Tatsuo, Akutagawa Saori, Sugimata Tadasi, Nakamura Hirosi, Yamaguchi Katsuhiro, Yamashita Kikuji, AY-O, Kudo Tetsumi, Kikuhata Mokuma, Horiuchi Masakazu, Shinoda Morio, Nakanishi Natsuyuki, Miki Tomio, Tanioka Yasunori, Okazaki Kazuo, Enokura Koji, Takagi Shu, Miyawaki Aiko, Kitasuji Yoshihisa, Kanazawa Kenichi, Tsuda Yoshinori, Kawaguchi Tasuo, Kusama Yayoi, Takamatsu Jiro, Simizu Seiichi, Ito Yoshihiko, Kon Michiko, Fukuda Miran, Maruyama Tokio, Terada Mayumi, Yoshie Shozo, Araki Nobuyoshi, Ishiuchi Miyako, Omori Hiroyuki, Sugiura Kunie, Leiko Ikemura, Yamada Ikuko, Inoue Lisa, Lisa Space Nightingale


Catalogue: Follow link here