"Inner Light"

Toyota Municipal Museum of Art, Toyota, Japan

30. 09. 2008 - 25. 12. 2008

Participating artists:
Francis Bacon, Christian BOLTANSKI, James Ensor, Foujita, Miran Fukuda, Leiko Ikemura, Kishida Ryusei, Kitayama Yoshio, Gustav KLIMT, Maeda Kanzi, Kozima Yuuzi, René MAGRITTE, Makino Yoshio, Matsushita Haruo, Miyawaki Ayako, Mori Yoshio, Morikazu Kumagai, Murakami Tomoharu, Yoshitomo Nara, Nakanishi Natsuyuki, Noda Hiroshi, Ichiro Osawa, Medardo Rosso, Sasaoka Takashi, Egon SCHIELE, Kobori Shirou, Shunsō Hishida, Yokoyama Taikan